قابلیتها و توانمندیها

قابلیتها و توانمندیها

 

 

 بهره مندی از کادری توانمند و متخصص در حوزه آموزش 

 

 رعایت الزامات استاندارد آموزشی ایزو 29990 در ارائه خدمات آموزشی

 

 ارائه خدمات آموزشی مطابق با استانداردهای جهانی

 

 کنترل مداوم کیفیت آموزشی در طول برگزاری دوره ها و کارگاه ها 

 

 استفاده از الگو ها و روش های نوین در ارزیابی اثربخشی آموزشی

  

 استفاده از روش های نوین یادگیری در برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی

 

 بهره گیری از اساتید با تجربه، متخصص و عملیاتی

 

 ارزیابی میزان یادگیری فراگیران